Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op reparaties, onderhoud en eventuele aankoop van een gebruikte occasion bij Theunissen Automobielen BV in Apeldoorn. Wij willen u erop wijzen dat doormiddel van een met u gesloten koop overeenkomst afgeweken kan worden van deze voorwaarden indien overeengekomen. Dit zal dan vermeld worden op de overeenkomst die zowel door “de klant” als door “Theunissen Automobielen BV” ondertekend zal worden.

Artikel 1. Algemeen informatie met betrekking tot deze voorwaarden
1.1
In deze algemene voorwaarden zal worden gesproken over “Theunissen Automobielen BV” welke het personeel van, en het bedrijf Theunissen Automobielen BV in Apeldoorn zal vertegenwoordigen. De klant welke een dienst en/of een product afneemt bij Theunissen Automobielen BV zal in deze voorwaarden “de klant” genoemd worden. 

1.2
Onderstaande algemene voorwaarden zijn geldig voor iedere schriftelijke en/of mondelinge overeenkomst ontstaan tussen “de klant” en “Theunissen Automobielen BV”. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van “Theunissen Automobielen BV”, op alle overeenkomsten die “Theunissen Automobielen BV” sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3
“Theunissen Automobielen BV” wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van “de klant” uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1
Een overeenkomst komt tot stand door het mondelinge en/of schriftelijke aanbod door “Theunissen Automobielen BV” en (het) mondelinge en/of schriftelijke aanvaarding door “de klant” van een product, een dienst en/of de aankoop van een occasion.

Artikel 3. Ontbinding van de overeenkomst in juridische zin
3.1
Ontbinding is de juridische benaming voor een manier van het beëindigen van de mondelinge en/of een schriftelijke overeenkomst. Dat kan zich in verschillende gevallen voordoen. Ontbinding in de zin van de wet is een eenzijdig rechtsmiddel. Hierbij valt te denken aan ontbinding wegens tekortkoming (art. 6:265 BW), ontbinding wegens onvoorziene omstandigheden (imprévision) (art. 6:258 BW) en non-conformiteit (art. 7:22 BW).

3.2
Ontbinding is mogelijk indien een contractspartij zijn verplichtingen uit een (verbintenisscheppende) overeenkomst niet is nagekomen. Door de ontbinding komt op beide partijen de verplichting te rusten om de gevolgen van de verbintenis ongedaan te maken. Ontbinding is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, in artikel 6:265. Het kan alleen met een wederkerige overeenkomst. Indien het niet tijdelijk of blijvend onmogelijk is om nog na te komen, dient de tekortschietende partij de mogelijkheid te hebben gekregen om alsnog binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. Voldoet hij daar niet aan, dan komt hij “in verzuim” te verkeren en krijgt de wederpartij de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.3
Artikel 3.1 en Artikel 3.2 zijn van toepassing op zowel “de klant” als “Theunissen Automobielen BV”.

3.4
Indien een voertuig wordt gekeurd in verband met een aankoopkeuring zullen uitsluitend de RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer) punten worden gerepareerd of vervangen. Wanneer het voertuig een ernsig schade verleden heeft gehad en/of een ernstig motorisch mankement vertoont welke niet te verhelpen is gaat de koop niet door en kan “de klant” de overeenkomst ontbinden. Met de hiervoor genoemde uitdrukking “ernstige schade” wordt verstaan: schade aan het chassis welke niet volgens de norm en wet is gerepareerd c.q. vervangen. Uitgesloten is plaatschade en overgespoten delen. Artikel 3 lid 9 is niet van toepassing op Artikel 3 lid 4.

3.5
Indien de klant geen proefrit heeft gemaakt en de auto afneemt waaraan gebreken blijken te bestaan die het niet mogelijk maken het voertuig te besturen en/of te rijden kan “de klant” de overeenkomst ontbinden indien “Theunissen Automobielen BV” deze gebreken niet kan repareren op korte termijn. Artikel 3 lid 5 is enkel van toepassing wanneer genoemde gebreken ontdekt worden op het terrein van “Theunissen Automobielen BV” en niet van toepassing wanneer “de klant” het terrein van “Theunissen Automobielen BV” al heeft verlaten. Beroepen op dit Artikel is slechts mogelijk alvorens het terrein is verlaten.

3.6
Indien “de klant” niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met “Theunissen Automobielen BV” gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van “de klant” of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is “Theunissen Automobielen BV” gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. “De klant” is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen. Wanneer betaling uitblijft kan “Theunissen Automobielen BV” beslag leggen op indien van toepassing de geleverde producten.

3.7
Theunissen Automobielen BV is in het geval van een ontbinding als in Artikel 3 lid 6 genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan “de klant”.

3.8
Omstandigheden, die een overmacht situatie voor “Theunissen Automobielen BV” opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie “Theunissen Automobielen BV” bij uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan “Theunissen Automobielen BV” bij uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

3.9
“De klant” heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding kan echter alleen schriftelijk plaatsvinden. “De klant” is gehouden om binnen een week na deze annulering “Theunissen Automobielen BV” alle schade die hij ten ten gevolge van de ontbinding lijdt te bekostigen. Deze schade is vastgesteld op maximaal 20% van de overeengekomen aankoopprijs van het betreffende voertuig. Indien “de klant” binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft voldaan aan de “Theunissen Automobielen BV” kan “Theunissen Automobielen BV” schriftelijk van “de klant” alsnog nakoming van de overeenkomst verplichten. In het laatste geval kan “de klant” geen beroep meer doen op ontbinding van de overeenkomst.

3.10
Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt “Theunissen Automobielen BV” zijn recht op vergoeding van de eventuele geleden schade.

3.11
“De klant” is de kosten verschuldigd zoals weergegeven in Artikel 3 lid 9. Bij het uitblijven van betaling kunnen de kosten zoals gespecificeerd in Artikel 8 in rekening gebracht worden door “Theunissen Automobielen BV”. Naast de in Artikel 8 genoemde kosten kunnen er ook stallingskosten in rekening gebracht worden richting “de klant”.

Artikel 4. Levertijd en tijd van gereedheid
4.1
De door “Theunissen Automobielen BV” opgegeven levertijd of tijd van gereedheid geldt altijd als een benadering, waarbij “Theunissen Automobielen BV” er altijd vanuit is gegaan dat hij de dienst en/of het product kan uitvoeren, leveren en/of monteren onder de condities zoals deze bij “Theunissen Automobielen BV” bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren.

4.2
De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de overeenkomst is voldaan. Indien de condities als bedoeld in dit artikel anders blijken kan “Theunissen Automobielen BV” de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de levering van het product en of de dienst onder de gewijzigde condities uit te voeren.

4.3
Indien er sprake is van meerwerk kan “Theunissen Automobielen BV” de levertijd indien overeenkomstig verlengen. Indien “Theunissen Automobielen BV” gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

Artikel 5. Prijs
5.1
“Theunissen Automobielen BV” is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijs verhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel tijdens een reparatie die extern uitgevoerd wordt.

5.2
Onvoorziende kosten die bijvoorbeeld tijdens een algemeen periodieke keuring (APK) aan het licht komen zullen zo veel mogelijk vooraf met “de klant” worden besproken met dien verstande dat deze onvoorziende omstandigheden ook invloed kunnen hebben op de in artikel 4 besproken zaken.

5.3
Bij meeneemkorting heeft “de klant” de auto zo meegenomen en is “Theunissen Automobielen BV” expliciet niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van zichtbare dan wel verborgen gebreken. Tevens ook duidelijk medegedeeld aan “de klant” dat er aan de auto nog grote mankementen zijn en deze nog niet zijn verholpen. Alsnog van bijbetaling meeneemkorting samen met garantie is reparatie eventueel mogelijk na overleg.

Artikel 6. Adviezen
6.1
“De klant” kan geen rechten ontlenen aan adviezen van “Theunissen Automobielen BV” welke geen betrekking hebben op de verstrekte dienst en/of afgenomen producten. Door “Theunissen Automobielen BV” verstrekte adviezen komen tot stand op basis van door “de klant” verstrekte informatie. “Theunissen Automobielen BV” gaat uit van de juistheid van deze informatie.

Artikel 7. Aanbiedingen en offertes
7.1
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij “Theunissen Automobielen BV” om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen, zolang de voorraad strekt.

7.2
“Theunissen Automobielen BV” kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de “de klant”, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7.3
Bij aankoop van een occasion dient “de klant” het betreffende voertuig zodanig te controleren op alle aanwezige extra’s en accessoires en daarbij verklaart “de klant” zich niet te kunnen beroepen op een eventueel defect of het missen van aangegeven accessoire. Daarnaast heeft “de klant” geen recht op vergoeding wanneer “de klant” de overeenkomst ontbind op basis van het in Art. 7 lid 2 genoemde.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
8.1
Diensten worden uitsluitend uitgevoerd tegen contante betaling. Uiteraard is er bij “Theunissen Automobielen BV” een mogelijkheid tot pinnen en/of betaling via creditcard. Voor deze laatste betaalmogelijkheid kan “Theunissen Automobielen BV” transactie kosten in rekening brengen van maximaal 3% van het totaalbedrag.

8.2
Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is “de klant” verplicht op verzoek van “Theunissen Automobielen BV” een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien “de klant” hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. “Theunissen Automobielen BV” heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op “de klant” te verhalen.

8.3
Het recht van “de klant” om zijn vorderingen op “Theunissen Automobielen BV” te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij “Theunissen Automobielen BV” in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: een betalingstermijn is overschreden;

de “de klant” failliet is, of in surseance is;
de “de klant” als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
de “de klant” als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

8.4
Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn is “de klant” direct rente aan “Theunissen Automobielen BV” verschuldigd. Deze rente bedraagt 10% per jaar, doch is gelijk aan de wettelijke rente indien deze meer bedraagt. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.

8.5
Wanneer betaling langer dan 60 dagen uitblijft heeft “Theunissen Automobielen BV” het recht om de door haar geleverde diensten ongedaan te maken en geleverde producten terug te vorderen totdat betaling heeft plaats gevonden.

8.6
Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is “de klant” aan “Theunissen Automobielen BV” alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt berekend:

over de eerste € 3.000 15%
over het meerdere tot € 6.000 10%
over het meerdere tot € 15.000 8%
over het meerdere tot € 60.000 5%
over het meerdere vanaf € 60.000 3%

Artikel 9. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
9.1
“Theunissen Automobielen BV” heeft het recht de overeengekomen levering en/of diensten op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloed sfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

9.2
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 10. Wijzigingen in de opdracht
10.1
Indien de omvang van de aan “Theunissen Automobielen BV” verstrekte opdracht voor het leveren van diensten na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is “Theunissen Automobielen BV” gerechtigd eventueel meerwerk bij “de klant” in rekening te brengen.

10.2
Van meerwerk is ook sprake indien de door “de klant” verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

10.3
Meerwerk wordt berekend op basis van prijs bepalende factoren op het moment waarop het meerwerk werd verricht.

Artikel 11. Retourneren
11.1
Op de levering van producten geldt een retrour recht van 7 werkdagen inclusief originele factuur. Daarnaast dienen de geleverde producten ongebruikt en ongemonteerd te zijn. Bestellingen worden als opgeleverd beschouwd indien: “de klant” datgene wat tot stand is gebracht in gebruik heeft genomen, en of heeft goedgekeurd.

11.2
De diensten van “Theunissen Automobielen BV” worden eveneens als opgeleverd beschouwd indien “de klant” zijn goedkeuring onthoudt op grond van kleine gebreken die binnen veertien dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van het werk en of het geleverde product niet in de weg staan.

11.3
In geen geval is het genoemde in Artikel 11 van toepassing op de levering en/of aflevering van occasions.

Artikel 12. Reclames, klachten
12.1
Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedigmogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel-bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijskonden worden geconstateerd.

Art. 13 Vorderingen en verweren
13.1
Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat “Theunissen Automobielen BV” op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

Artikel 14. Garantie op nieuwe onderdelen
14.1
Garanties ten aanzien van het product of de verantwoordelijkheid voor levering zijn gelijk aan de door de leverende fabriek gestelde voorwaarden. “Theunissen Automobielen BV” garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

14.2
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties en er geen sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de “de klant”, zal “Theunissen Automobielen BV” de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door “de klant”, naar keuze van “Theunissen Automobielen BV” vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt “de klant” zich reeds nu de vervangen zaak aan “Theunissen Automobielen BV” te retourneren en het eigendom daarover aan “Theunissen Automobielen BV” te verschaffen.

14.3
De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van “Theunissen Automobielen BV”, “de klant” of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

14.4
Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen wat is overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is “Theunissen Automobielen BV” in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

14.5
“De klant” heeft slechts recht op garantie indien hij aan alle verplichtingen jegens “Theunissen Automobielen BV” heeft voldaan. Geen garantie wordt verleend voor gebreken welke het gevolg zijn van: onoordeelkundig gebruik, normale slijtage, niet- of onjuist uitgevoerd onderhoud, en installatie, reparatie, en wijziging door derden.

Artikel 15. Garantie op diensten
15.1
Garantie op diensten is van toepassing naar redelijkheid en alleen wanneer “de klant” aan alle voorwaarden uit de overeenkomst heeft voldaan. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van “Theunissen Automobielen BV”, “de klant” of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 16. Garantie op occasions
16.1
Bij meeneemkorting heeft “de klant” de auto zo meegenomen en is “Theunissen Automobielen BV” expliciet niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van zichtbare dan wel verborgen gebreken. Tevens ook duidelijk medegedeeld aan “de klant” dat er aan de auto nog grote mankementen kunnen zijn en deze nog niet zijn verholpen. Alsnog van bijbetaling meeneemkorting samen met garantie is reparatie eventueel mogelijk na overleg.

16.2
Wanneer “de klant” heeft betaald voor garantie is deze garantie alleen van toepassing op datgene wat is overeengekomen in de koop overeenkomst.

16.3
Wanneer garantie is overeengekomen in de overeenkomst zal deze komen te vervallen indien er tussentijds wijzigingen zijn aangebracht aan het voertuig, er door “de klant” en/of derden is gesleuteld aan het voertuig, wanneer er omstandigheden aangetoond kunnen worden waarop “Theunissen Automobielen BV” eventuele garantie kan afwijzen.

16.4
Op voertuigen waarop geen Nationale Auto Pas (NAP) is afgegeven kan “Theunissen Automobielen BV” geen garanties geven op de juistheid van de getoonde afgelezen tellerstand.

16.5
Op occasions zonder NAP is geen enkele vorm van garantie mogelijk. Daarnaast kan “Theunissen Automobielen BV” in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden wanneer blijkt dat de afgelezen tellerstand incorrect is en/of afwijkt van het origineel.

16.6
Op voertuigen afkomstig uit het buitenland kan in geen geval garantie worden gegeven op de juistheid van de afgelezen tellerstand. Voor deze voertuigen zal ook geen NAP worden afgegeven. Theunissen Automobielen BV is expliciet niet aansprakelijk / verantwoordelijk voor onjuistheden met betrekking tot de kilometerstand. Dit zal op de koopovereenkomst worden aangegeven met selectie van B en/of C onder het kopje “Afgelezen tellerstand”.

16.7
De koopovereenkomst van voertuigen afkomstig uit het buitenland kan niet ontbonden worden door foutieve informatie van tellerstanden conform artikel 16.6. 

16.8
In geen geval is sprake van coulance en/of garantie wanneer de occasion gebruikt is en/of wordt waarvoor deze niet bedoeld is.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
17.1
“Theunissen Automobielen BV” is slechts aansprakelijk voor schade geleden door “de klant”, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan “Theunissen Automobielen BV” toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen “Theunissen Automobielen BV” verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

17.2
Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

17.3
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is “Theunissen Automobielen BV” nimmer aansprakelijk.

17.4
De door “Theunissen Automobielen BV” te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door “de klant” te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door “de klant” geleden schade.

17.5
Indien de assuradeur van “Theunissen Automobielen BV” om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van “Theunissen Automobielen BV” te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneem som.

17.6
Ten aanzien van verstrekte adviezen aanvaardt “Theunissen Automobielen BV” geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 18. Proefritten
18.1
Het is voor “de klant” te allen tijde mogelijk een proefrit te maken in een occasion naar keuze van “de klant”.

18.2
“Theunissen Automobielen BV” heeft het recht voertuigen te voorzien van GPS volgsystemen om op deze manier het voertuig te volgen met dien verstande dat “Theunissen Automobielen BV” de output van het volgsysteem alleen gebruikt bij vermoedens van fraude of op aanvraag van de opsporingsdiensten.

18.3
“De klant” welke een proefrit maakt in een occasion van “Theunissen Automobielen BV” gaat ermee akkoord dat zijn persoonsgegevens worden opgeslagen in specifieke software om proefritten administratief vast te leggen. Deze persoonsgegevens blijven niet langer opgeslagen dan nodig met dien verstande dat de minimale bewaarperiode 6 maanden is.
18.4
In het geval van een proefrit rijdt “de klant” met zogenoemde handelsplanten op naam van “Theunissen Automobielen BV”. ‘De klant” dient zich te allen tijde aan de specifieke regelgeving te houden die van toepassing is op deze handelsplaten. Bij het niet naleven van deze specifieke regelgeving zal in het geval van een of meerdere boetes ‘de klant” deze boete(s) dienen te betalen.

18.5
In alle gevallen is “de klant” wanneer deze een proefrit maakt verplicht zich te houden aan de in de in Nederland van toepassing zijnde wetten. In elk geval van overtreding is “de klant” aansprakelijk voor het volledige boete bedrag.

18.6
In het geval dat wanneer “de klant” schade rijdt tijdens een proefrit, is “de klant” volledig aansprakelijk voor het totale schade bedrag wat tijdens de proefrit is ontstaan inclusief eventuele vervolg schade.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze
19.1
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van “Theunissen Automobielen BV” is bevoegd kennis te nemen van geschillen.

19.2
Nederlands recht is van toepassing.